کاربرد باسکول نوارنقاله در صنعت

folder_open{[1]}
commentبدون دیدگاه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ باسکول نوارنقاله در ﺻﻨﻌﺖ،ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاسیون ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﺑﺎﺳﮑﻮل نوارنقاله ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ان و ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده داراي ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش است ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ان ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎ و باسکول نوارنقاله ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﺳﮑﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻟﻮدﺳﻠﻬﺎ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ارزه ﻣﯽ کند

  • اﻧﻮاع ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن و ﻧﻮع ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1-2- ﺑﺎﺳﮑﻮلﻫﺎي ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺶ و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﮐﺶ

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮزﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺑﻮده و داراي دو ﻧﻮع ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮك ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

2-2- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ یا همان باسکول نوارنقاله

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درون ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

2-1-1-ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺑﺎﺳﮑﻮلﻫﺎي ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺶ و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﮐﺶ .

در ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه اﯾﻦ ﺑﺎﺳﮑﻮل اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮدﺳﻞ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي و ﻓﻨﯽ ﭼﮏ ﺷﺪه  و ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دادن وزﻧﻪ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻟﻮدﺳﻞ ازﺳﻼﻣﺖ اﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﻌﻦ ﺷﺪه.

و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﺧﻮد را ﺗﺴﺖ ﮐﺮد و اﺧﺘﻼف وزن ﻧﺎﺷﯽ ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﻟﻮدﺳﻞ در ﺟﺎﻧﮑﺸﻦ ﺑﺎﮐﺲ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وزن ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮدﺳﻞ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺳﮑﻮل ها اورده ﻣﯽ ﺷﻮد.

و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه داﺧﻠﯽ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

2-1-1- ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺮﮐﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ و یا همان باسکول نوارنقاله از دو ﺑﺨﺶ ﻟﻮدﺳﻞ و ﭼﮏ وﯾﺮ  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮدﺳﻞ  وزن ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭼﮏ وﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺒﻮر ﯾﺎ رﯾﺠﮑﺖ ﮐﯿﺴﻪ را ﻣﯽ دﻫﺪ

و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺮاي ﻟﻮدﺳﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﯿﺴﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪه ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻤﺘﺮ  وﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد.

ﺑﺮاي ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه اﯾﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺼﺎﻻت  ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻟﻮدﺳﻞ و ﭼﮏ وﯾﺮ ﭼﮏ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻮ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر ﭘﮑﺮ در منو دستگاه و طبق دستور العمل تنظیم نمایید

2-3-1ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ باسکول ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر درﺻﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد در آﺳﯿﺎب های ﻣﻮاد و ﺳﯿﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻي در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن وﯾﻔﯿﺪر(Weigh feeder Calibration) در اﯾﻦ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن، ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﺑﺎر (ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺻﻔﺮ) وﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

  1. ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن وﯾﻔﯿﺪر:

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن باسکول نوارنقاله وﯾﻔﯿﺪر ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ، آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر  FC و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﻠﺖ وﯾﻔﯿﺪردر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺑﺎري از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  DISOCONT(type: VLB 20120) ﺑﻪ ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه.

از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ VLB 20120  ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ DISOCONT در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  LCD ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل را دارد.

ﺑﺮاي ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان ﺑﺎر روي ﺑﻠﺖ TW ( ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺑﺎر ،Belt Load  ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ)

ﺗﺎﺑﻊ TW(tare)ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻠﺖ وﯾﺮ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دور ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮ ﺧﻼف zero اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ در راه اﻧﺪازي و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از tare  ﺑﺎر ﺑﻠﺖ ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﮔﺮ TW  ﺻﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻟﻮدﺳﻞ ﺑﻠﺖ ،روﻟﯿﮏ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮدن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.

باسکول نوارنقاله

  • اﺻﻼح وزن :Weight Check

ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺿﺮﯾﺒﯽ در باسکول نوارنقاله ﺟﻬﺖ اﺻﻼح وزن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ باسکول نوارنقاله ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮانKOR ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را در ﭘﺎراﻣﺘﺮ P09.01 وارد ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ رﻧﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻧﺞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دور ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮار ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.اﯾﻦ رﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ P09.01 ﻧﻤﯽ شود.

  • ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ:

ﻣﻘﺪار وزﻧﯽ را ﮐﻪدر باسکول نوارنقاله که ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  weight check اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد را در P09.03وارد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار وزن ﺑﺎﯾﺪ 30% اﻟﯽ 100% ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر روي ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز روي ﺳﯿﺴﺘﻢ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

Q0=q0*Leff

q0=Nominnal belt load

Leff=Eff. Platform length

Apply را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد در ﺧﻂ اول cw  ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

“CW:Measurement ON “در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﺧﻂ دوم ”“Set/Act ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ P09.03  ﺑﺮ ﻣﻘﺪار وزن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  check weight ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﻄﺮ اول “CW:Complete” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﻣﻘﺪار وزن ﻓﺮﺿﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ Material Check, CW اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد..در ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ  LB اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

(LB :ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻟﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ دور ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)

در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﺘﻤﺎ  LB اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

1-ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اوﻟﯿﻪ

2-زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3-وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺶ ﻧﻮار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد

4-اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ:

ﻗﺒﻞ از  LB ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﻮد و در P09.02  وارد ﮔﺮدد. ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن وﯾﻔﯿﺪر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد (Material Check):

1-Grevometric

2- Setpoint Max

ﻣﻮاد را ﺑﺎ اﺳﺘﺎرت وﯾﻔﯿﺪر ﺑﻪ روي ﺑﻠﺖ آورده و ﻣﻘﺪار ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ 100% ﺗﺎ 112% ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد درﯾﭽﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮاد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﯽ از ﺗﻮزﯾﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺘﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و آن راﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار  KOR را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.درstep اوﻟﯿﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ KOR اوﻟﯿﻪKOR(old) را ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up