باسکول نوارنقاله یا همان سیستم توین نوارنقاله در معدن و کارخانجات صنعتی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﺳﮑﻮل نوارنقاله در ﺻﻨﻌﺖ، ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاسیون ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
نوارنقاله،نوار نقاله،belt scale،باسکول،توزین،باسکول نوارنقاله،بلت اسکیل,توزین نوارنقاله
1104
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-1104,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-matoz,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,lp_loading_screen_body
 

کاربرد باسکول نوارنقاله در صنعت

کاربرد باسکول نوارنقاله در صنعت

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ باسکول نوارنقاله در ﺻﻨﻌﺖ،ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاسیون ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎ ﭼﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮ رﻧﮓ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ در ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

از اﯾﻦ رو ﻫﺮ ﺑﺎﺳﮑﻮل نوارنقاله ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ان و ﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده دارای ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاری و ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش است ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ان ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.

اﻧﺠﺎم ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎ و باسکول نوارنقاله ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﺳﮑﻮل ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻟﻮدﺳﻠﻬﺎ و ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر و ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ارزه ﻣﯽ کند

  • اﻧﻮاع ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن و ﻧﻮع ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1-2- ﺑﺎﺳﮑﻮلﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺶ و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﮐﺶ

اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮزﯾﻦ ﮐﺎﻣﯿﻮن و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﺑﻮده و دارای دو ﻧﻮع ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺘﺤﺮک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

2-2- ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ یا همان باسکول نوارنقاله

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه درون ﮐﯿﺴﻪﻫﺎ وارد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

2-1-1-ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺑﺎﺳﮑﻮلﻫﺎی ﮐﺎﻣﯿﻮن ﮐﺶ و ﺗﺮﯾﻠﯽ ﮐﺶ .

در ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه اﯾﻦ ﺑﺎﺳﮑﻮل اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮدﺳﻞ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮی و ﻓﻨﯽ ﭼﮏ ﺷﺪه  و ﺑﻌﺪ ﻗﺮار دادن وزﻧﻪ ﺑﺮ روی ﻫﺮ ﻟﻮدﺳﻞ ازﺳﻼﻣﺖ اﻧﻬﺎ ﻣﻄﻤﻌﻦ ﺷﺪه.

و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﺑﺎ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﺧﻮد را ﺗﺴﺖ ﮐﺮد و اﺧﺘﻼف وزن ﻧﺎﺷﯽ ﺑﯿﻦ وزن ﻣﺎﺷﯿﻦ و ﺧﺮوﺟﯽ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ ﻟﻮدﺳﻞ در ﺟﺎﻧﮑﺸﻦ ﺑﺎﮐﺲ ﺟﺒﺮان ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪاﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ وزن ﻣﺎﺷﯿﻦ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﻮدﺳﻞ ﻫﺎ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎ وزن ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺳﮑﻮل ها اورده ﻣﯽ ﺷﻮد.

و اﻋﻤﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه داﺧﻠﯽ  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

2-1-1- ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ ﮐﯿﺴﻪ ﭘﺮﮐﻦ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ و یا همان باسکول نوارنقاله از دو ﺑﺨﺶ ﻟﻮدﺳﻞ و ﭼﮏ وﯾﺮ  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ

ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮدﺳﻞ  وزن ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ ﯾﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن از ﻣﻘﺪار ﻣﺠﺎز ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﭼﮏ وﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺒﻮر ﯾﺎ رﯾﺠﮑﺖ ﮐﯿﺴﻪ را ﻣﯽ دﻫﺪ

و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﯾﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺮای ﻟﻮدﺳﻞ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮐﯿﺴﻪ اداﻣﻪ ﺑﺪه ﯾﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻤﺘﺮ  وﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺮ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه اﯾﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺗﺼﺎﻻت  ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻟﻮدﺳﻞ و ﭼﮏ وﯾﺮ ﭼﮏ و ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻮ دﺳﺘﮕﺎه در ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر ﭘﮑﺮ در منو دستگاه و طبق دستور العمل تنظیم نمایید

2-3-1ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ باسکول ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺳﯿﻤﺎن ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻧﻮارﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر درﺻﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮاد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮاد در آﺳﯿﺎب های ﻣﻮاد و ﺳﯿﻤﺎن را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻی در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن وﯾﻔﯿﺪر(Weigh feeder Calibration) در اﯾﻦ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن، ﯾﮏ ﺑﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪون ﺑﺎر (ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺻﻔﺮ) وﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮه ﺑﺎ ﺑﺎراﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

  1. ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن وﯾﻔﯿﺪر:

ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن باسکول نوارنقاله وﯾﻔﯿﺪر ﮐﻠﯿﻪ اﺗﺼﺎﻻت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ ، آﻣﺎده ﺑﻮدن ﻣﻮﺗﻮر  FC و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎده ﺑﻮدن ﺑﻠﺖ وﯾﻔﯿﺪردر ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯽ ﺑﺎری از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﭼﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه  DISOCONT(type: VLB 20120) ﺑﻪ ﺑﺮد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدﯾﺪه.

از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ VLB 20120  ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ DISOCONT در ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  LCD ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل را دارد.

ﺑﺮای ﺻﻔﺮ ﻧﻤﻮدن ﻣﯿﺰان ﺑﺎر روی ﺑﻠﺖ TW ( ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺑﺎر ،Belt Load  ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ)

ﺗﺎﺑﻊ TW(tare)ﺟﻬﺖ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻧﻘﻄﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﻠﺖ وﯾﺮ در ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دور ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺮ ﺧﻼف zero اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ در راه اﻧﺪازی و ﺑﻌﺪ از ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از tare  ﺑﺎر ﺑﻠﺖ ﺻﻔﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﮔﺮ TW  ﺻﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﻟﻮدﺳﻞ ﺑﻠﺖ ،روﻟﯿﮏ ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﯿﺮ ﻧﺒﻮدن آن اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد.

باسکول نوارنقاله

  • اﺻﻼح وزن :Weight Check

ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺿﺮﯾﺒﯽ در باسکول نوارنقاله ﺟﻬﺖ اﺻﻼح وزن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ باسکول نوارنقاله ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﻪ ﻋﻨﻮانKOR ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ و ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را در ﭘﺎراﻣﺘﺮ P09.01 وارد ﮐﻨﯿﻢ.

اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ رﻧﺞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ رﻧﺞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ دور ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻮار ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.اﯾﻦ رﻧﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وارد ﭘﺎراﻣﺘﺮ P09.01 ﻧﻤﯽ شود.

  • ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ:

ﻣﻘﺪار وزﻧﯽ را ﮐﻪدر باسکول نوارنقاله که ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  weight check اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد را در P09.03وارد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار وزن ﺑﺎﯾﺪ 30% اﻟﯽ 100% ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر روی ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﺎر ﻣﺠﺎز روی ﺳﯿﺴﺘﻢ از راﺑﻄﻪ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

Q0=q0*Leff

q0=Nominnal belt load

Leff=Eff. Platform length

Apply را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ ﻓﻌﺎل ﺷﻮد در ﺧﻂ اول cw  ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

“CW:Measurement ON “در ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار زﻣﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

در ﺧﻂ دوم ”“Set/Act ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ P09.03  ﺑﺮ ﻣﻘﺪار وزن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وﻗﺘﯽ ﮐﻪ  check weight ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد در ﺳﻄﺮ اول “CW:Complete” ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. و ﻣﻘﺪار وزن ﻓﺮﺿﯽ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ Material Check, CW اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد..در ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ  LB اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

(LB :ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺗﻌﺪاد ﭘﺎﻟﺲ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﯾﮏ دور ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻮارﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)

در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺣﺘﻤﺎ  LB اﻧﺠﺎم ﺷﻮد:

1-ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن اوﻟﯿﻪ

2-زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻠﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد.

3-وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﺸﺶ ﻧﻮار ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد

4-اﮔﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﭘﺎﻟﺲ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.

ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎ:

ﻗﺒﻞ از  LB ﺳﺮﻋﺖ ﻧﻮار ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﻮد و در P09.02  وارد ﮔﺮدد. ﮐﺎﻟﯿﺒﺮاﺳﯿﻮن وﯾﻔﯿﺪر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻮاد (Material Check):

1-Grevometric

2- Setpoint Max

ﻣﻮاد را ﺑﺎ اﺳﺘﺎرت وﯾﻔﯿﺪر ﺑﻪ روی ﺑﻠﺖ آورده و ﻣﻘﺪار ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮاد ﺑﺎﯾﺪ 100% ﺗﺎ 112% ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻮد درﯾﭽﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻮاد را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮﺳﺪ.

ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﺧﺮوﺟﯽ از ﺗﻮزﯾﻦ را ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎﻧﺘﺮﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه و آن راﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﮑﻮل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

اﮔﺮ دارای اﺧﺘﻼف ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻘﺪار  KOR را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.درstep اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ KOR اوﻟﯿﻪKOR(old) را ﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ.

بدون نظر

ارسال نظر

Call Now Button