توزین واگن یا سیستم باسکول در ناوگان ریلی کشور جمهوری اسلامی ایران
در ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ ﺑﯿﻦ ﺑﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه در ﺷﺒﮑﻪ و اﺳﺘﻬﻼك زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ، ﻣﻮازﻧﻪاي وﺟﻮد دارد، اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎر ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﺳﺘﻬﻼك ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺷﻮد
سیستم توزین,توزین,باسکول,توزین ریلی,توزین قطار,واگن قطار,حسگر فیبر نوری,گروه صنعتی ماشین توزین
1106
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-1106,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,no_animation_on_touch,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-matoz,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,lp_loading_screen_body
 

سیستم توزین در ناوگان ریلی

سیستم توزین در ناوگان ریلی

ﺗﻮزﯾﻦ واگن

توزین واگن موضوعی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ بالایی ﺑﺮای راه آهن و همچنین برای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ دارد.

باسکول واگن در ناوگان ریلی از آن جمله میتوان ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮی، ﻧﺎﺗﺮازی ﺑﺎر و ﺑﺎرﻣﺤﻮری اﺷﺎره ﮐﺮد.

سیستم های ﺗﻮزﯾﻦ واگن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ سیستم های باسکول از اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی را داﺷﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وزن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻮدی وارده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، وزن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زیاد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﯿﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد تاخیر های ﻣﺘﻌﺪد در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ

آﻻت ﻧﺎﻗﻠﻪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻦ یا همان باسکول ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻦ آﻻت ﻧﺎﻗﻠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﻣﺠﺎز را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﻮزﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﻮد:

  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ واگن اﺟﺮام ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺟﺮام ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه و در ﮐﺎﻧﺘﯿﺮﻧﺘﻬﺎی ﻣﺠﺰا و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺮام ﺟﺎﺳﺎزی ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻦ واگن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ اوزان اﺟﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺛﺒﺖ وزن ﮐﻠﯽ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی از اﺟﺮام، ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  • سیستمﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ وزن اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮک در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از روی ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﻣﺜﻞ ﻋﺒﻮر ﺗﺴﻤﻪ از روی ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺴﺘﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﻮرﻫﺎی آﻻت ﻧﺎﻗﻠﻪ رﯾﻠﯽ، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻧﻮع ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ توزین واگن از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

در ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﺧﺎزﻧﯽ(ﭘﺪﻫﺎی ﺧﺎزﻧﯽ، ﻧﻮارﻫﺎی ﺧﺎزﻧﯽ)

ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻬﺎ(ﮐﺎﺑﻠﻬﺎی ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ)

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻓﺸﺎر(ﻟﻮدﺳﻞ، ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻤﺸﯽ)

ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮده و اﮐﺜﺮا دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی وزن ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ، ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ(در ﺣﺪود 12 ﺳﺎل) و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاری اﺳﺖ.

راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮاگ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ استفاده شده.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎزی5 ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺘﺮاﮐﻢ، ﺟﺒﺮان ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ، ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزی ﻟﯿﺰر و  ارﺗﻘﺎء ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺎ 1550 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﻨﺴﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری اﻣﮑﺎن ﺣﺲ ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮﻧﺶ، دﻣﺎ و ﻓﺸﺎردر ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﻧﺎﻣﻼﯾﻢ و ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﭘﺮت و دوردﺳﺖ را ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﻮج ﻧﻮر در ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﻧﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺷﺪت و ﻓﺎز ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﯿﻂ واﺳﻄﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه.

ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی :

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺸﺨﯿﺺ داروﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در اداﻣﻪ، ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎی ﻣﺘﺪاول ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮای ﺗﻮزﯾﻦ واگن در ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد شده.

و روش اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ

توزین واگن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی دﻣﺎ و ﮐﺸﺶ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻔﺖ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ، اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ، ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر روﻧﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ راه آﻫﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺑﺮای اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر، ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎر ﻗﻄﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮژی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺣﺴﮕﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻦ آوری ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی راه آﻫﻨﯽ دارﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪه در  راه آﻫﻦ ج.ا.ا و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت از ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻦ است.

که در ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻨﺴﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺪف از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روش اﺟﺮا، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر در راﺳﺘﺎی:

ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎوﮔﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺴﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی رﯾﻠﯽ

توزین واگن ﺑﺮای ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی FBG ﺑﺎ ﻃﻮل 1/5 ﻣﯿﮑﺮو ﻣﺘﺮ ﮐﻪ در ﻓﯿﺒﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺟﺎﺳﺎزی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﻮل ﻣﻮج- ﮐﺸﺶ و ﻃﻮل ﻣﻮج- دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ: 1 ﭘﯿﮑﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮواﭘﺴﯿﻠﻮن  و13  ﭘﯿﮑﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد.

ﺟﺎﺳﺎزی ﺣﺴﮕﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ

توزین واگن از ﯾﮏ ﻟﯿﺰر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ (UV) ﺑﺮای وارد ﮐﺮدن ﺣﺴﮕﺮ FBG در ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺎزی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه، ﺑﻪ دوره ﺗﻨﺎوب ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺎزی و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن UV اﻟﻘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﻃﻮل ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ FBG ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺪود 10 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﺴﮕﺮ FBG از ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮر را وارد ﯾﮏ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دارای ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی FBG

(ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﭘﺎﻻﯾﻨﺪه ﺑﺮاگ ﻣﺘﻔﺎوت) اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه را ﺑﺮای ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺟﻤﻊآوری ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ در ﺷﮑﻞ 1 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎی ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮایﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎ9 ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪود 40 ﺗﺎ 80 ﺣﺴﮕﺮ FBG را ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ

(ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻣﻮج آن 80 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ FBG ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 1 ﺗﺎ 2 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ).

ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺪاری و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮑﺮار ﻃﻮل ﻣﻮج ﻃﻮﻻﻧﯽ10 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮ FBG ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ 0/25 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2 و 1 ﭘﯿﮑﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ (ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ ﻟﯿﺰر ﻣﻨﻬﺎی ﺳﻄﺢ ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ) ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 25 دﺳﯽ ﺑﻞ  اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان از دﻫﻬﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری (ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 0/2 دﺳﯽ ﺑﻞ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ) ﺑﺮای ﻧﺼﺐ FBGﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺗﺎﺛﯿﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ 2 ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗز اﺳﺖ.

سیستم توزین قطار

  • ﺷﮑﻞ1 : ﺑﻠﻮک دﯾﺎﮔﺮام ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ FBG

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﺴﻮر در ﻃﻮل ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری در ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﮏ ﻧﻘﻄﻪ ای، ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ای و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺴﮕﺮ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺣﺴﮕﺮ ﺗﮏ ﻧﻘﻄﻪ ای اﺳﺖ.

FBG ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﺣﺴﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ای ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﻠﻮﺋﻦ  از ﻓﯿﺒﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﮐﻪ در آن ﻓﯿﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﻗﺮار دارد.

توزین واگن

  • ﺷﮑﻞ2: ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ﻧﻘﻄﻪای

توزین واگن

  • ﺷﮑﻞ3: ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮری ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی FBG

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی دﻣﺎ و ﮐﺸﺶ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻧﻔﺖ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ، اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ، ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی FBG ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﺪلﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی FBG ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻮﻓﻘﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎی FBG ﺑﺮای اﻧﺪزهﮔﯿﺮی ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر، ﺷﻤﺎرش ﻣﺤﻮر، ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎر11 ﻗﻄﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮژی ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

سیستم های ﺣﺴﮕﺮ FBG ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﻦآوریﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی راه آﻫﻨﯽ دارﻧﺪ.

گروه صنعتی ماشین توزین

پیشرو در سیستم های توزین واگن با بکارگیری علم و فناوری روز اقدام به تجهیز انواع ماشین آلات به سیستم توزین یا همان باسکول نموده که این امر موجب گردیده سهولت در کار، سرعت عمل، و دقت بارگیری را در انواع عرصه ها بالا ببرد.

گروه صنعتی ماشین توزین یکی از شاخه های شرکت مهندسی هوشمند حسگر می باشد که مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می باشد.

بدون نظر

ارسال نظر

Call Now Button