سیستم توزین در ناوگان ریلی

folder_open{[1]}
commentبدون دیدگاه

ﺗﻮزﯾﻦ واگن

توزین واگن موضوعی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ بالایی ﺑﺮاي راه آهن و همچنین برای ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﯾﻠﯽ دارد.

باسکول واگن در ناوگان ریلی از آن جمله میتوان ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎرﮔﯿﺮي، ﻧﺎﺗﺮازي ﺑﺎر و ﺑﺎرﻣﺤﻮري اﺷﺎره ﮐﺮد.

سیستم های ﺗﻮزﯾﻦ واگن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ سیستم های باسکول از اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي زﯾﺎدي را داﺷﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺘﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وزن اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ در زﯾﺮ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﺸﺎر ﻋﻤﻮدي وارده ﺑﻪ آﻧﻬﺎ، وزن را اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زیاد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط رﯾﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﯿﺮ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﯾﺠﺎد تاخیر های ﻣﺘﻌﺪد در ﺣﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ

آﻻت ﻧﺎﻗﻠﻪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻦ یا همان باسکول ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮزﯾﻦ آﻻت ﻧﺎﻗﻠﻪ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖﻫﺎي ﻣﺠﺎز را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮس ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ ﺗﻮزﯾﻦ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺠﺰا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد:

  • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻦ واگن اﺟﺮام ﮔﺴﺴﺘﻪ ﮐﻪ اﺟﺮام ﻣﺸﺨﺼﯽ را ﮐﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه و در ﮐﺎﻧﺘﯿﺮﻧﺘﻬﺎي ﻣﺠﺰا و ﯾﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺟﺮام ﺟﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
  • ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻦ واگن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﮐﻪ اوزان اﺟﺮام ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺛﺒﺖ وزن ﮐﻠﯽ ﺣﺠﻢ زﯾﺎدي از اﺟﺮام، ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
  • سیستمﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻦ در ﺣﺎل ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻪ وزن اﺟﺴﺎم ﻣﺘﺤﺮك در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر از روي ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺼﻮرت ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ، ﻣﺜﻞ ﻋﺒﻮر ﺗﺴﻤﻪ از روي ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﯾﺎ ﺑﺼﻮرت ﮔﺴﺴﺘﻪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﻮر ﻣﺤﻮرﻫﺎي آﻻت ﻧﺎﻗﻠﻪ رﯾﻠﯽ، ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻧﻮع ﺳﻮم در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در اﯾﻦ توزین واگن از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺳﻪ دﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

در ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﺧﺎزﻧﯽ(ﭘﺪﻫﺎي ﺧﺎزﻧﯽ، ﻧﻮارﻫﺎي ﺧﺎزﻧﯽ)

ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻬﺎ(ﮐﺎﺑﻠﻬﺎي ﭘﯿﺰواﻟﮑﺘﺮﯾﮏ)

ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻓﺸﺎر(ﻟﻮدﺳﻞ، ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻤﺸﯽ)

ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاري اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮده و اﮐﺜﺮا دﻗﺖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وزن ﮐﻤﯽ دارﻧﺪ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ، ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ(در ﺣﺪود 12 ﺳﺎل) و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ در ﺳﯿﺴﺘﻢ، ﻧﺼﺐ و ﻧﮕﻬﺪاري اﺳﺖ.

راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري، ﺷﺒﮑﻪﻫﺎي ﺑﺮاگ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ استفاده شده.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎزي5 ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﺘﺮاﮐﻢ، ﺟﺒﺮان ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ، ﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزي ﻟﯿﺰر و  ارﺗﻘﺎء ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺗﺎ 1550 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺳﻨﺴﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري اﻣﮑﺎن ﺣﺲ ﮐﺮدن اﻧﻮاع ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺮﻧﺶ، دﻣﺎ و ﻓﺸﺎردر ﻣﺤﯿﻂﻫﺎي ﻧﺎﻣﻼﯾﻢ و ﻣﮑﺎنﻫﺎي ﭘﺮت و دوردﺳﺖ را ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎي ﻣﻮج ﻧﻮر در ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﻧﻮري ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﺷﺪت و ﻓﺎز ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﺒﺮﻧﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﯿﻂ واﺳﻄﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺪاول ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎرﺑﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه.

ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ در ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي :

ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺸﺨﯿﺺ داروﯾﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎﻫﻨﺠﺎري ﻫﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

در اداﻣﻪ، ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﺼﻮرت ﮐﺎرﺑﺮدي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻦ واگن در ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد شده.

و روش اﺟﺮاﯾﯽ، ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ

توزین واگن ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي دﻣﺎ و ﮐﺸﺶ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ:

ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ، اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ، ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر روﻧﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ راه آﻫﻦ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯽ از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر، ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎر ﻗﻄﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮژي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﺣﺴﮕﺮ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮري ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻓﻦ آوري ﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻫﺎي راه آﻫﻨﯽ دارﻧﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه در  راه آﻫﻦ ج.ا.ا و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت از ﻧﺼﺐ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭼﻨﺪﺳﺎﻟﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻦ است.

که در ﺷﺒﮑﻪ رﯾﻠﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزﯾﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻨﺴﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري، در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد، ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد.

ﻫﺪف از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد روش اﺟﺮا، ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻧﮕﻬﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺬﮐﻮر در راﺳﺘﺎي:

ﭘﺎﯾﺶ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﺎوﮔﺎن، اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨﯽ، ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻨﺴﻮر ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي رﯾﻠﯽ

توزین واگن ﺑﺮاي ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي FBG ﺑﺎ ﻃﻮل 1/5 ﻣﯿﮑﺮو ﻣﺘﺮ ﮐﻪ در ﻓﯿﺒﺮ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﯽ ﺟﺎﺳﺎزي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻃﻮل ﻣﻮج- ﮐﺸﺶ و ﻃﻮل ﻣﻮج- دﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ: 1 ﭘﯿﮑﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮواﭘﺴﯿﻠﻮن  و13  ﭘﯿﮑﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد.

ﺟﺎﺳﺎزي ﺣﺴﮕﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ

توزین واگن از ﯾﮏ ﻟﯿﺰر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ (UV) ﺑﺮاي وارد ﮐﺮدن ﺣﺴﮕﺮ FBG در ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺎزي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﯿﺒﺮﻫﺎي ﺗﮏ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

ﻃﻮل ﻣﻮج ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه، ﺑﻪ دوره ﺗﻨﺎوب ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﺎزي و ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ آن UV اﻟﻘﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.

ﻃﻮل ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ FBG ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺣﺪود 10 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﮕﻨﺎل ﺣﺴﮕﺮ FBG از ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻮر را وارد ﯾﮏ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﮐﻨﺪ ﮐﻪ داراي ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي FBG

(ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﭘﺎﻻﯾﻨﺪه ﺑﺮاگ ﻣﺘﻔﺎوت) اﺳﺖ و ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه را ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ، ﺟﻤﻊآوري ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻠﻮك دﯾﺎﮔﺮام ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ در ﺷﮑﻞ 1 ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻮل ﻣﻮجﻫﺎي ﻧﻮر ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪه ﺷﺪه، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮايﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎ9 ﺑﻪ واﺣﺪ ﭘﺮدازش ﺳﯿﮕﻨﺎل ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺪود 40 ﺗﺎ 80 ﺣﺴﮕﺮ FBG را ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ

(ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮي ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻣﻮج آن 80 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮ FBG ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ 1 ﺗﺎ 2 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را اﺷﻐﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ).

ﻣﻘﺎدﯾﺮ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭘﺎﯾﺪاري و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﮑﺮار ﻃﻮل ﻣﻮج ﻃﻮﻻﻧﯽ10 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮ FBG ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎي ﺑﺎﻧﺪ 0/25 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 2 و 1 ﭘﯿﮑﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ (ﺗﻮان ارﺳﺎﻟﯽ ﻟﯿﺰر ﻣﻨﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﻧﻮﯾﺰ ﺗﺸﺨﯿﺺ) ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 25 دﺳﯽ ﺑﻞ  اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان از دﻫﻬﺎ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري (ﺑﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ 0/2 دﺳﯽ ﺑﻞ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ) ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ FBGﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد

ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ دﻗﺖ اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﺗﺎﺛﯿﺮي ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.

ﻧﺮخ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﮐﺰﯾﻤﻢ ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﮐﻪ در ﺑﺎزار ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﺴﮕﺮ ﺗﺎ ﺣﺪ 2 ﮐﯿﻠﻮﻫﺮﺗز اﺳﺖ.

سیستم توزین قطار

  • ﺷﮑﻞ1 : ﺑﻠﻮك دﯾﺎﮔﺮام ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ FBG

دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري

ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻨﺴﻮر در ﻃﻮل ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري در ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﮏ ﻧﻘﻄﻪ اي، ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اي و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺴﮕﺮ ﺷﺪت ﻓﺸﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺣﺴﮕﺮ ﺗﮏ ﻧﻘﻄﻪ اي اﺳﺖ.

FBG ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﻧﻮع ﺣﺴﮕﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮﯾﻠﻮﺋﻦ  از ﻓﯿﺒﺮ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

ﮐﻪ در آن ﻓﯿﺒﺮ ﻫﻤﺎن ﺣﺴﮕﺮ ﺑﻮده و در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﯾﮏ ﺣﺴﮕﺮ ﻗﺮار دارد.

توزین واگن

  • ﺷﮑﻞ2: ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮﻧﻮري ﻧﻘﻄﻪاي

توزین واگن

  • ﺷﮑﻞ3: ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻓﯿﺒﺮ ﻧﻮري ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه

ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي FBG

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي دﻣﺎ و ﮐﺸﺶ در ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻔﺖ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺮاﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ.

دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ، اﻟﮑﺘﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﻧﺒﻮدن آﻧﻬﺎ، ﺗﻠﻔﺎت ﮐﻢ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺎﻟﺘﯽ ﭘﻠﮑﺲ ﺷﺪن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي FBG ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﺪلﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي اﻧﺪازهﮔﯿﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي FBG ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻓﺰوﻧﯽ در ﺻﻨﻌﺖ راه آﻫﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﻮﻓﻘﯽ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي FBG ﺑﺮاي اﻧﺪزهﮔﯿﺮي ﺳﺮﻋﺖ ﻗﻄﺎر، ﺷﻤﺎرش ﻣﺤﻮر، ﺗﻘﺮﯾﺐ ﺑﺎر11 ﻗﻄﺎر و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻮژي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.

سیستم های ﺣﺴﮕﺮ FBG ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﻓﻦآوريﻫﺎي آﯾﻨﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮيﻫﺎي راه آﻫﻨﯽ دارﻧﺪ.

گروه صنعتی ماشین توزین

پیشرو در سیستم های توزین واگن با بکارگیری علم و فناوری روز اقدام به تجهیز انواع ماشین آلات به سیستم توزین یا همان باسکول نموده که این امر موجب گردیده سهولت در کار، سرعت عمل، و دقت بارگیری را در انواع عرصه ها بالا ببرد.

گروه صنعتی ماشین توزین یکی از شاخه های شرکت مهندسی هوشمند حسگر می باشد که مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان می باشد.

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up