اقدامات لازم در راستاي خرید نوارنقاله

folder_open{[1]}
commentبدون دیدگاه

نوارنقاله با توجه به اهمیت آن از نظر جنس، قیمت و کیفیت که در خطوط تولید دارد، جزو قطعات یدکی خیلی حساس می باشد.

از این رو نحوه خرید، بازرسی و کنترل کیفیت و انبارداري آن حائز اهمیت می باشد. کنترل کیفیت اصلی نوارنقاله توسط تولید کننده آن، در مراحل مختلف تولید انجام می شود.

این کنترل ها در مواد اولیه، مراحل تولید و محصول نهایی توسط واحد کنترل کیفیت سازنده انجام می شود.

نتیجه کنترل هاي محصول در برگه اي تحت عنوان دیتاشیت به خریدار نوار نقاله ارائه می شود. مقاله حاضر به منظور بررسی صحت دیتاشیت ارسالی از سازنده توسط خریدار نوارنقاله، تدوین شده است.

خرید نوارنقاله

با توجه به اینکه مدت زمان انبارداري قطعات لاستیکی طبق استاندارد 2230 ISO ،حتی با بهترین شرایط انبارداري کم است و با توجه به پایه پلیمري آن ثابت نمی باشد،

لازم است درخواست خرید با درنظر گرفتن موجودي و میزان مصرف نوارنقاله صادر شود، به گونه اي که نوار نقاله بیش از حد نیاز خریداري نشود.

براي خرید نوارنقاله لازم است اطلاعات زیر به سازنده نوار نقاله ابلاغ گردد:

 • ابعاد نوار (عرض، ضخامت)
 • لایه هاي نوار (تعداد، ضخامت رو، ضخامت زیر، فاصله لایه ها)
 • نوار لاستیک کلاس (L H،K ،D ، یا V) استاندارد طبق ISO 22721،
 • کد منجیت تار و کد منجیت پود هر لایه B) ،P ،E یا D ) طبق استاندارد ISO 22721
 • خواص مکانیکی نوارنقاله (سختی، استحکام کششی طولی و عرضی، چسبندگی بین لایهاي، استحکام پارگی، مقاومت سایشی (نوارهاي تحت سایش)، مقاومت شیمیایی (نوارهاي در تماس با محیط مهاجم)، مقاومت حرارتی (نوارهاي در معرض حرارت))
 • شرایط کاري و محیطی نوارنقاله و اطلاعات متریال حمل شونده توسط نوار نقاله سازنده بر اساس اطلاعات دریافتی از کارفرما، نوارنقاله را ساخته و ارسال می نماید. لازم است سازنده براي هر رول نوارنقاله ارسالی، گواهی شامل خواص نوار و ابعاد آن ارائه نماید.

با توجه به اینکه براي انجام تستهاي بازرسی نیاز به نمونه میباشد، لذا لازم است هنگام سفارش خرید، هر رول نوار نقاله حداقل با طول 50 سانتیمتر بیشتر سفارش گردد.

کنترل نوارنقاله

پس از رسیدن نوار نقاله به کارخانه خریدار، کارفرما، به صورت رندم، نمونهاي مستطیل شکل به گونه اي از نوارنقاله جدا نمایند که واحد آزمایشگاه بتواند جهت انجام هر یک از تستهاي زیر، نمونه هاي استاندارد را استخراج نماید و تست کند:

 • استحکام کششی طولی و عرضی (طبق استاندارد D378 ASTM قسمت 12)
 • چسبندگی بین لایهاي (طبق استاندارد D378 ASTM قسمت 11)
 • مقاومت پارگی (طبق استاندارد D378 ASTM قسمت 14)
 • مقاومت سایشی (براي نوارهاي تحت سایش) (طبق استاندارد (D5963 ASTM)
 • مقاومت شیمیایی (براي نوارهاي در تماس با محیط مهاجم) (طبق استاندارد D471 ASTM با استفاده از حلال در تماس در ناحیه و بررسی تست استحکام کششی طولی بعد از غوطهوري)،
 • مقاومت حرارتی (براي نوارهاي در معرض حرارت) (طبق استاندارد D573 ASTM بررسی تست استحکام کششی طولی بعد از آون)

2- نحوه برش نمونه ها:

نوارنقاله

 1. نمونه استحکام کششی طولی
 2. نمونه استحکام کششی عرضی
 3. نمونه چسبندگی بین لایهاي
 4. نمونه مقاومت پارگی از رو
 5. نمونه مقاومت پارگی از زیر
 6. نمونه اضافی استحکام کششی طولی به منظور بررسی مقاومت شیمیایی یا حرارتی
 7. نمونه هاي قرص سایشی

سپس لازم است، کنترلهاي ابعادي (شامل محاسبه طول، اندازهگیري عرض، ضخامت کل، ضخامت لایه رو، ضخامت لایه زیر، فاصله منجیتها، تعداد لایه هاي منجیت) و کنترل سختی انجام شود. تلورانسهاي مربوطه طبق استاندارد 22721 ISO کنترل گردد.

طول نوار نقاله بسته بندي شده به صورت رول، به دو روش قابل انجام است:

روش اول: روش استفاده از قطر میانگین:

روش دوم: روش حلقه هاي متحدالمرکز:

L=πn(D+t(n-1))

در این روابط: L :

طول نوار نقاله پیچیده شده روي رول، برحسب mm

n: تعداد حلقه هاي نوارنقاله پیچیده شده روي رول

Di :قطر کوچکترین حلقه نوارنقاله پیچیده شده روي رول، برحسب mm

Do: قطر بزرگترین حلقه نوارنقاله پیچیده شده روي رول، برحسب mm

t: ضخامت نوارنقاله پیچیده شده روي رول، برحسب mm

روش قطرمیانگین ساده تر است اما روش حلقه هاي متحدالمرکز دقیق تر است.

طول بدست آمده از روش قطر میانگین به اندازه πnt از طول بدست آمده از روش حلقه هاي متحدالمرکز، بیشتر است.

بهتر است سازنده به منظور ردیابی نوارنقاله هاي نصب شده، در فواصل مشخص، نام تولید کننده و تاریخ تولید را بر روي سطح بالایی نوارنقاله حک نماید.

لازم است نوارنقاله بر روي شفت مناسب پیچیده شده باشد و بسته بندي نوارنقاله به گونه اي باشد(ایمنی نوار نقاله) که بار بر روي لایه هاي آن به صورت یکنواخت توزیع شود و وزن نوار بر روي شفت مرکزي تحمیل شود.

نباید در اثر بسته بندي نامناسب، تغییر شکل حین انبارداري و یا حمل و نقل در نوارنقاله بوجود آید، همچنین نباید محدودیتی در باز کردن نوار و استفاده از آن وجود داشته باشد.

نوارنقاله لازم است در پوشش ضد نور آفتاب، رطوبت و گرد و خاك از سازنده تحویل گرفته شود و در همان بسته بندي انبارداري شود.

لازم است در کنار رول نوار نقاله، نام سازنده، تاریخ تولید، علامت گذاري لایه روي نوارنقاله و محل انتهاي نوار مشخص شده باشد.

لازم است پس از باز شدن بسته بندي به منظور نمونه برداري، بسته بندي مجدد به گونه اي انجام گردد که از ورودي آلودگی به داخل آن جلوگیري شود.

انبارداري نوارنقاله

پس از انجام کنترل هاي لازم و مقایسه نتایج تست هاي انجام شده با دیتاشیت ارائه شده از جانب سازنده و خواصی که ضمن سفارش خرید به سازنده ابلاغ شده بود،

نوار نقاله ها با بسته بندي اصلی خود، در شرایط محیطی مناسب طبق استاندارد 2230 )ISO در دماي زیر 25 درجه سلسیوس، به دور از حرارت، تشعشعات یونیزه کننده،

اوزون، مواد شیمیایی، گرد و خاك و نور مستقیم خورشید، در رطوبت کمتر از 70 ،%با فاصله کافی از اجسام نوك تیز و برنده و بدون این که تغییر شکل در اثر بار خارجی به نوار اعمال گردد) نگهداري شود.

همچنین لازم است به صورت دوره اي (براي مثال هر ماه)، رول نوار نقاله به میزان 45 درجه چرخش داده شود، تا نوارنقاله در اثر وزن خود دچار تغییر شکل نشود.

لازم است در زمان نیاز به نوارنقاله هاي انبار شده، رولهاي نوارنقاله با رعایت FIFO استفاده شوند، بدین معنی که نوارنقاله هایی که زودتر ساخته شده اند، زودتر مصرف شوند.

طبق استاندارد 2230 ISO ،در صورتی که اقلام نوارنقاله خریداري شده از جنس SBR/NR یا PU باشند،

لازم است پس از پنج سال از زمان ساخت و انبارداري در شرایط اعلام شده در همین استاندارد، تست هاي بازرسی مجددا انجام پذیرد و موارد معیوب از انبار خارج شوند.

این زمان براي نوارنقاله هاي با جنس NBR و CR که حساسیت کمتر به تخریب Aging دارند، هفت سال و براي نوارنقاله هاي با جنس EPDM و سیلیکون که مقاومت بالایی در برابر تخریب Aging دارند ده سال می باشد.

باسکول نوارنقاله

یکی از تجهیزات مورد نیاز نوار نقاله با توجه به پیشرفت تکنولوژی و کنترل و مدیریت بار عبوری که می توان از طریق آن گزارشات بار عبوری در هر لحظه و زمان و مقان آن را مدیریت کرد نصب باسکول بر روی نوار نقاله است

باسکول نوار نقاله یکی از محصولات گروه صنعتی ماشین توزین است که با نصب این سیستم می توان مقدار وزن عبوری بر روی نوار نقاله را با دقت 9/99 درصد اندازه گیری نمود

و همچنین امکان گزارشگیری را فراهم نموده که می توان به صورت روزانه،هفتگی، ماهانه گزارشات ریز بار عبوری و جمع تناژ آن را به دست آورد

این سیستم که توزین نوار نقاله نام دارد در بیشتر کارخانجات ها و معادن نصب گردده و کمک بزرگی به مدیران و تولیدی نموده است

 

محصولات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

keyboard_arrow_up